TORINO | Hiroshima | 04.03.2016

Foto di Cristiano Molina e Iara Savoia