TORINO | Hiroshima | 03.03.2016

Foto di Cristiano Molina e Iara Savoia